FZP.2811.771.2022
Data ogłoszenia
21 listopada 2022
Termin składania
28 listopada 2022 10:00:00
Dostawa tonometru bezkontaktowego z pachymetrem

W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia ofert.

Formularz oferty - zawiera oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Oferta techniczna.

Wzór umowy.

19.11.2022 r., Zamieszczono Informnację o wyborze najkorzystniejszej oferty.