Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o. jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w wyodrębnionych zakładach leczniczych: Siedleckim Szpitalu Specjalistycznym oraz Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego. Usługi świadczone są mieszkańcom regionu, jak również pacjentom z innych, często odległych obszarów.

W szpitalu funkcjonuje 16 oddziałów (487 łóżek) oraz zakłady diagnostyczne, w ramach których funkcjonują pracownie oraz gabinety diagnostyczne. Zespół Poradni Specjalistycznych liczy 25 poradni dla dorosłych i dla dzieci.

Szpital to również jednostka szkoleniowa, która posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia specjalizacji lekarskich oraz staży kierunkowych.

 

Zadania szpitala:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w warunkach stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych,
 • prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Działalność lecznicza obejmuje:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji zdrowotnej pacjentów w specjalnościach reprezentowanych przez Szpital,
 2. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, radiologicznej i obrazowej i innej,
 • promocji i edukacji zdrowotnej

 

Szpital zapewnia:

 • diagnostykę oraz leczenie zgodne ze standardami współczesnej medycyny,
 • pełen zakres monitorowania czynności życiowych chorego, łącznie z metodami inwazyjnymi,
 • możliwość wykonania przez całą dobę wszelkich badań laboratoryjnych oraz nieinwazyjnych badań obrazowych łącznie z tomografią komputerową, angiografią i rezonansem magnetycznym,
 • stosowanie w diagnostyce i leczeniu metod endoskopowych,
 • możliwość pobierania materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych w oparciu o celowaną biopsję oraz wykonywanie śródoperacyjnych badań histopatologicznych,
 • dostępność (przez całą dobę) do specjalistów z możliwością uzyskania wszelkiego typu konsultacji i przeprowadzenia niezbędnych zabiegów operacyjnych, dotyczących także chorych w starszym wieku z różnorodnymi obciążeniami,
 • możliwość leczenia chorych z obrażeniami wielonarządowymi,
 • możliwość wykonywania zabiegów rekonstrukcyjnych naczyń obwodowych,
 • stosowanie w dyscyplinach zabiegowych metod leczenia charakteryzujących się minimalną inwazyjnością (ESWL, PCNL, VRS, laparoskopia, endoskopia zabiegowa),
 • szeroki zakres zabiegów ortopedycznych z wykorzystaniem w zaopatrywaniu złamań kości wszystkich dostępnych rodzajów stabilizacji oraz wykonywanie wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, całkowite protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych) oraz diagnostycznych (artroskopia),
 • kompleksową diagnostykę i leczenie zachowawcze wszystkich schorzeń układu krążenia,
 • przygotowywanie i kwalifikację do badań inwazyjnych i leczenia operacyjnego w przypadku choroby niedokrwiennej serca oraz wad serca,
 • diagnostykę inwazyjną i nieinwazyjną zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz ich leczenie łącznie z implantacją stymulatorów,
 • szeroką możliwość leczenia nowotworów przy użyciu najnowocześniejszych metod chemioterapii wraz z leczeniem powikłań oraz szeroką współpracę z Zakładem Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie.