Deklaracja dostępności

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

z siedzibą w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital.siedlce.pl/.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 
oraz Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa oraz BIP są nie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. –podjęto starania w celu ograniczania do minimum korzystania z takich plików i osadzania tekstów bezpośrednio w serwisie. Trwają prace nad poprawnym formatowaniem plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Podjęto starania w celu ograniczenia i poprawnego zamieszczania takich plików.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR dedykowanym dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego, natomiast mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową "DLA NIEDOWIDZĄCYCH"

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-02
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-04-02
METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o standard treści WCAG 2.1.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
E-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Data publikacji strony internetowej BIP: 12.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.
Data publikacji strony internetowej: 12.2015 r.
DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

tel. (25) 640 32 00 , fax. (25) 640 32 24
e-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl

https://msws.bip.gov.pl/
https://szpital.siedlce.pl/

SKRÓTY KLAWISZOWE

Strona nie zapewnia obsługi za pomocą skrótów klawiszowych

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Budynek, jak i otoczenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.  dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczą o tym m.in. specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, podjazdy przy szerokich wejściach do budynku, specjalnie dostosowane łazienki z odpowiednią powierzchnią manewrową oraz windy pozwalające bez trudu pokonać drogę pacjenta na oddział.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
Przy przyjęciu pacjenta głuchoniemego do szpitala istnieje możliwość porozumienia się z nim z wykorzystaniem Karty komunikacji z osobą głuchą. Dodatkowo osoba komunikująca się z pacjentem ma możliwość skorzystania z aplikacji.

 

सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
supertotobet giriş
deneme bonusu
zlibrary ai nude
casino siteleri
adana escort
deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
https://restbetgiris.co/ana/
deneme bonusu veren siteler
escort bayanlar
deneme bonusu veren siteler