Szkoła Promocji Zdrowia powstała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach 01.09.1999 roku. Autorski program z przedmiotu promocja zdrowia skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Treści nauczania obejmują zagadnienia dotyczące m.i. udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, rehabilitacji, mikrobiologii, psychologii, żywienia, metod diagnozowania i leczenia chorób. Lekcje prowadzone są przez pracowników szpitala (mgr psychologii, mgr pielęgniarstwa, lekarzy, rehabilitantów, mikrobiologów).

Uczestnicy zajęć to młodzież z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałemi Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Zajęcia odbywają się w szpitalu raz w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne. W ramach zajęć uczniowie poznają funkcjonowanie szpitala odwiedzając zakłady, pracownie diagnostyczne i oddziały. Uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do jednostek medycznych o różnym profilu działalności (np. uzdrowisk, pogotowia ratunkowego).

Koordynator programu Szkoła Promocji Zdrowia:
mgr Małgorzata Szczęśniak
tel. (025) 640 35 75

Zespół prowadzący zajęcia:
mgr Aneta Urban - opiekun medyczny
mgr Justyna Majek - Kryńska
mgr Małgorzata Mielczarek
mgr Agnieszka Wąsowska
mgr Małgorzata Szczęśniak
mgr Anna Januszewska
mgr Agnieszka Giza
mgr Justyna Zdzieborska

Cele programu:

  • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
  • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
  • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska,
  • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
  • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala",
  • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Od 2001 roku odbywa się Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia, gdzie młodzież z województwa mazowieckiego prezentuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdrowego stylu życia. Uczniowie szkoły w olimpiadach zajmują czołowe miejsca. Świadczy to o ich zainteresowaniu sprawami zdrowia oraz potwierdza, że program spełnia swoją rolę.

Fotorelacje