Kierownik Pracowni: Sylwia Gryczka
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

W skład Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wchodzą:

  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
  • Bank Krwi

W Pracowni przeprowadzane są badania związane z przetaczaniem krwi i badania immunohematologiczne na potrzeby leczenia krwią.
Do zadań Banku Krwi należy składanie zamówień na krew i jej składniki, odbiór krwi, przechowywanie, wydawanie oraz prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników.

Informacja tel. (25) 640 32 92