Szanowni Państwo,

W naszym Szpitalu funkcjonuje  Zespół ds. Etyki. 

Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane problemy natury etycznej dotyczące:

        -       naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
        -       naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
        -       trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia,
        -       donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
        -       wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonej diagnostyki i leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii).

 Zgłaszanie wniosków:

 Zgłaszanie sprawy odbywa się poprzez:

­  -  złożenie osobiście do Przewodniczącego Zespołu, nr tel. 663 417 289 lub przesłanie pocztą elektroniczną na  adres: oiom@szpital.siedlce.pl,
­  -  złożenie wniosku do Kancelarii Spółki ul. Poniatowskiego 26, pok. 102 (w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki), tel. 25 64 03 309,
­  -  złożenie wniosku w Biurze Obsługi Zarządu ul. Poniatowskiego 26 (w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki) tel.25 64 03 214, fax.25 64 03 224,
­  -  złożenie wniosku za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Pacjentów:
     Jadwiga Bielak, ul. Poniatowskiego 26, budynek D, pok.106, (w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki)
     tel.25 64 03 204, kom.695 393 800, e-mail: jagoda.bielak@szpital.siedlce.pl,
-    Przesłanie wniosku pocztą na adres: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o..o., (w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki).

 Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

­ -  dane zgłaszającego,
 -­  opis sprawy/problemu,
 -  dane do kontaktu.

 Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.

 Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.