Lokalizacja: odrębny budynek

Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara Mortel

Dane teleadresowe:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Rudka
Aleja Teodora Dunina 1 B
05 – 320 Mrozy
Tel. 67 53 763 (w godz. 9.00-13:00)
Kom. 506 799 022 (w godz. 9.00-13.00)
e-mail: rudkazol@szpital.siedlce.pl

Kontakt telefoniczny:

Dyżurka pielęgniarska parter – tel. (25) 67 53 766
Dyżurka pielęgniarska 1 piętro - tel. (25) 67 53 767
Gabinet psychologa, terapia zajęciowa – tel. (25) 67 53 794
Gabinet lekarski– tel. (25) 67 53 770 (w godz. 11.00-13.00)

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rudce

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób, które przebyły ostrą fazę choroby, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub zabiegowego. Pacjenci ZOL nie wymagają dalszej hospitalizacji ale wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.


Zasady pobytu w ZOL współfinansowanego przez NFZ

W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne, które obejmują opiekę lekarską, pielęgnację i rehabilitację. Zagwarantowane są im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opieka w czasie organizowanych zajęć kulturalno- rekreacyjnych. Mają zapewnioną terapię psychologiczną i zajęciową oraz posługę duszpasterską.

Pacjenci przyjmowani są w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożonych dokumentów po weryfikacji skierowania i aktualnego stanu zdrowia pacjenta w dniu przyjęcia. 

Do ZOL przyjmowane są osoby dorosłe, które w dniu przyjęcia w ocenie skali Barthel otrzymały 40 punktów lub mniej, czyli osoby z deficytami samoobsługi i samoopieki. Przeciwwskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Pobyt w zakładzie jest częściowo odpłatny i wynosi 250% najniższej emerytury lecz nie więcej niż 70% dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi Zakład.

Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką osób oczekujących.

Zasady pobytu pełnopłatnego – komercyjnego

Zakład świadczy opiekę długoterminową na zasadach komercyjnych – pacjenci przyjmowani są bez konieczności długotrwałego oczekiwania. Zasady przyjęcia i dokumentacja jest analogiczna jak w przypadku przyjęć współfinansowanych z NFZ. Pacjent ma zapewniona opiekę lekarską, całodobową pielęgniarską, psychologiczną oraz terapię zajęciową.

Koszt pobytu w ZOL 30 osobodni – 3500 zł, cena ta nie obejmuje kosztu leków, badań, transportu, materiałów medycznych ( np. pieluchomajtki czy opatrunki), konsultacji specjalistycznych oraz fizjoterapii, których koszty są umieszczone w cenniku dostępnym na stronie internetowej. Opiekun pacjenta bądź pacjent podpisuje umowę na pobyt w ZOL.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Rudce usytułowany jest w malowniczym rezerwacie przyrody. Nowoczesny, dwupiętrowy budynek zaprojektowany został dla potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone tu rozwiązania architektoniczne sprawiają, że pacjenci korzystający z usług ZOL nie mają trudności z przemieszczaniem się.

Tradycją naszego  ZOL-u stały się spotkania grillowe, wizyty dzieci i młodzieży z okolicznych szkół czy organizacji społecznych, występy zespołów artystycznych, corocznie organizowane uroczystości religijnych i patriotycznych np.: śniadanie Wielkanocne, Wigilia z udziałem rodzin i wspólnym śpiewaniem kolęd, spotkanie z Mikołajem, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości i inne. Raz w tygodniu odprawiana jest Msza Św. i odbywa się wizyta kapłana w salach.

 

Wykaz dokumentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce

1.      Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
2.      Skierowanie do ZOL
3.      Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
4.      Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (skala Barthel)
5.      Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZOL
6.      Obowiązkowe dane osobowe
7.      Oświadczenie o odbiorze pacjenta
8.      Oświadczenie pacjenta o dochodach lub oświadczenie opiekuna o dochodach z kopiami dokumentów potwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego, renty albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego)
9.      Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

 

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo do udzielenia zgody na udzielenie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.