ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W PRZYCHODNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „OMEGA”

1.    Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.

2.    Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń w POZ „OMEGA” w zakresie swoich kompetencji.

3.    Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

 1. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady:
  - z wyłączeniem świadczeń związanych z wystawieniem przez lekarza, pielęgniarkę oraz położną recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej
  - z wyłączeniem świadczeń związanych z wydaniem zaświadczenia,
 2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
 3. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, - w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 4. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

4.    Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach teleporady udzielane są pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS COV-2 z wyłączeniem dzieci do 2 roku życia,  których stan zdrowia oceniany jest w sposób przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego.

5.    Rejestracja – uzgodnienie terminu teleporady odbywa się (od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 pod numerami telefonów:
       -25-64-03-332
       -25 64-03-688

6.    Pacjent na teleporadę jest zapisywany do osoby udzielającej świadczeń do której ma złożoną deklarację. W przypadku nieobecności  ww. osoby, pacjent zapisywany jest na teleporadę do innej osoby udzielającej świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku rejestracji pacjentów z poza listy pacjentów zadeklarowanych, pacjent zapisywany jest do osoby udzielającej świadczeń w ustalonym terminie i godzinie teleporady.

7.    Osoba rejestrująca pacjenta po ustaleniu danych niezbędnych do rejestracji i wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej

 1. informuje pacjenta na jakich zasadach będzie odbywała się teleporada,
 2. ustala termin i godzinę teleporady - teleporada jest realizowana:
  a. nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej „OMEGA” za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego,
  b. teleporada w późniejszym niż określony w lit. a terminie może być zrealizowana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,
 3. podaje pacjentowi termin teleporady i godzinę teleporady tj. termin i godzinę w którym osoba udzielająca świadczeń zadzwoni do pacjenta,
 4. wpisuje planowany termin i godzinę teleporady do harmonogramu teleporad

8.    Lekarz/pielęgniarka/położna w ustalonym dniu i godzinie teleporady (zgodnie z harmonogramem teleporad) kontaktuje się z Pacjentem/przedstawicielem ustawowym/ opiekunem faktycznym pod numer telefonu podany przez Pacjenta.

9.    Brak kontaktu z Pacjentem/przedstawicielem ustawowym/opiekunem w ustalonym terminie teleporady (trzykrotna próba kontaktu telefonicznego z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut) powoduje anulowanie teleporady.

10.  Lekarz/pielęgniarka/położna przed udzieleniem teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych wskazanych w
       dokumentacji medycznej lub deklaracji.

11.  W trakcie teleporady osoba jej udzielająca: zbiera wywiad, dokonuje oceny stanu zdrowia, ustala czy teleporada jest wystarczająca do aktualnego problemu zdrowotnego, informuje pacjenta lub opiekuna ustawowego o konieczności udzielenia
       świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady i ustala w porozumieniu z pacjentem lub opiekunem
       datę i godzinę wizyty w przychodni, w razie potrzeby wypisuje e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie lub inne dokumenty (m. in. skierowania na badania laboratoryjne i diagnostyczne). Ponadto pacjent informowany jest sposobie realizacji
       wyżej wymienionych dokumentów, zasadach realizacji zleconych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

 12.  Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną poradę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód ich wydania.

 13.  Po udzieleniu teleporady pacjent otrzymuje w formie sms-a w przypadku posiadania Internetowego Konta Pacjenta lub telefonicznie w trakcie teleporady: kod dostępu do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne lub odbiera
        papierową wersję dokumentów w Rejestracji Przychodni OMEGA.

 14.  W przypadku kierowania pacjenta (porada bezpośrednia oraz teleporada) na badania laboratoryjne i badania rtg wykonywane w lokalizacji Szpitala skierowania na badania przesyłane są wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego.

 15.  W przypadku otrzymania skierowania (porada bezpośrednia oraz teleporada) na badania laboratoryjne i badania rtg wykonywane w lokalizacji Szpitala Pacjent nie odbiera skierowania na badanie w formie papierowej z Przychodni POZ
       „OMEGA” tylko zgłasza się bezpośrednio do:

 1. Punktu Pobrań Alab laboratoria Sp. z o.o. (Budynek Główny Szpitala - poziom 0)  w przypadku badań laboratoryjnych,
 2. Zakładu Diagnostyki Obrazowej (Budynek Główny Szpitala - poziom 1, Gabinet Dyżur RTG):
  Gabinetu oznaczonego „Dyżur RTG” w przypadku badań rtg wykonywanych w dniu zgłoszenia,
  Rejestracji w przypadku badań wymagających ustalenia terminu jego wykonania - badania USG lub telefonicznie pod nr telefonu 25 64 03 301.

 Pacjent na wykonanie badania zgłasza się  z dokumentem potwierdzającym tożsamość, podaje datę wystawienia skierowania (data teleporady), komórkę kierującą (Przychodnia POZ „OMEGA”) i dane lekarza kierującego (nazwisko i imię).

 16.  Wizyty osobiste w przychodni POZ są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa związanych z ochroną przed zakażeniem SARS CoV-2 i zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. Przed wejściem pacjent/przedstawiciel      ustawowy/osoba towarzysząca dezynfekuje ręce, wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz ma mierzoną przez personel medyczny temperaturę ciała. Osoby wchodzące do  przychodni zobowiązane są do stosowania maseczek.

 17.  Dziecku lub Pacjentowi dorosłemu wymagającemu pomocy może towarzyszyć jedna osoba bez objawów infekcji układu oddechowego lub pokarmowego.

 

  

ZACHĘCAMY

DO AKTYWOWANIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

 


Dzięki IKP:

1. otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
2. wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
3. udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
4. masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
5. odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
6. odbierzesz e-skierowanie
7. złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
8. zmienisz lekarza/pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
9. sprawdzisz wynik testu na koronawirusa
10. dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej

Szczegółowe informacje:

 ·         Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 ·         realizacja e-recepty, https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 ·         realizacja e-skierowania, https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 ·         realizacja e-zlecenia na wyroby medyczne, https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

 

 

 

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet