Nazwa projektu „Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”

Nr Projektu: RPMA.06.01.00-14-8610/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Całkowita wartość Projektu: 6 842 777,74 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 5 452 436,68 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego: 1 372 717,60 PLN

Środki własne Spółki: 17 623,46 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.07.2017 r. - 31.12.2019 r.

 

Cel główny projektu: Poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych w zakresie kardiologii dla mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej realizowanej przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie kompleksowości opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia na obszarze działalności Szpitala,
 • dostosowanie zakresu usług medycznych związanych z diagnostyką i leczeniem chorób krążenia w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej do potrzeb mieszkańców subregionu siedleckiego wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz trendów demograficznych,
 • wsparcie rozwoju opieki koordynowanej kompleksowej opieki kardiologicznej, integrującej podstawową opiekę zdrowotną (POZ), ambulatoryjna opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym (w tym inwazyjnym) w zakresie chorób krążenia, rehabilitacji kardiologicznej (w trybie stacjonarnym oraz dziennym) wraz z telerehabilitacją realizowaną dla 30 pacjentów,
 • zapewnienie nowoczesnego systemu organizacji opieki nad pacjentem kardiologicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych do prowadzenia telerehabilitacji,
 • wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych, zwiększających dostępność do programów zdrowotnych i edukacyjnych w celu zwiększenia wykrywalności i zmniejszenia umieralności w wyniku chorób naczyniowo - sercowych dzięki wprowadzeniu rehabilitacji kardiologicznej i programów wtórnej prewencji,
 • poprawa dostępności opieki specjalistycznej, rehabilitacji kardiologicznej w trybie stacjonarnym, dziennym i środowiskowym oraz wtórnej prewencji,
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń a tym samym ciągłości pracy komórek działalności medycznej o profilu kardiologicznym łącznie z rehabilitacją,
 • poprawa funkcjonalności i warunków pobytowych pacjentów kardiologicznych,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług oraz warunków pobytu pacjentom kardiologicznym (w tym z niepełnosprawnościami) dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu i wyposażenia,
 • poprawa efektywności świadczeń zdrowotnych poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych.

Efekty realizacji projektu:

 • poprawa efektywności wysokiej jakości usług medycznych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym poprzez ofertę kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w dziedzinie chorób układu krążenia,
 • wdrożenie rehabilitacji hybrydowej dla pacjentów kardiologicznych jako optymalnego modelu kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji, co wzmocni efektywność leczenia chorób układu krążenia,
 • wdrożenie kompleksowej opieki kardiologicznej zwiększy wykrywalność chorób kładu krążenia, co umożliwi wczesne interwencje w celu zapobieżenia rozwojowi poważnych następstw zdrowotnych, zoptymalizuje proces leczenia a tym samym przyczyni się do przywrócenia pełnej aktywności zawodowej, przyspieszy powrót pacjenta do pełnej sprawności, ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego, spowodowanego niepełnosprawnością,
 • wdrożenie nowych metod leczenia zabiegowego i inwazyjnego np. pełen zakres ablacji, kompleksowa opieka kardiologiczna pacjentów po OZW, w tym rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna i w warunkach domowych.

W ramach realizacji założeń oraz zakresu rzeczowego  przedmiotowego projektu dokonano zakupu, dostawy i montażu wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla:

 • Oddziału Kardiologicznego wraz z rehabilitacją stacjonarną:  defibrylatory, stół do pionizacji, aparat do hipotermii, wideolaryngoskop do trudnej intubacji, aparat do wentylacji wysokoprzepływowej, łóżka do intensywnej terapii, kardiomonitory, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, wyposażono salę do treningów interwałowych (ergometry, bieżnie, upgrade systemu monitorowania telemetrycznego), aparat do EKG, Aparat do EKG Holter, pompy infuzyjne, aparat USG Doppler (echokardiograf), zestaw do wykonywania prób wysiłkowych, zestawy do telerehabilitacji kardiologiczna hybrydowej,
 • Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej: angiograf,
 • Pracowni Tomografii Komputerowej: upgrade posiadanego tomografu, o funkcje takie jak: korekcja ruchu naczyń, optymalizacja akwizycji kardiologicznej, monitorowanie i optymalizacja dawek promieniowania, ocena parametrów czynności obu przedsionków serca, itp.,
 • Pracowni Rezonansu Magnetycznego: upgrade posiadanego aparatu o opcje do badań mięśnia sercowego poprzez zakup cewki diagnostycznej, dedykowanej do obrazowania mięśnia sercowego z oprogramowaniem do analizy, upgrade konsoli lekarskiej,
 • Pracowni Elektrofizjoloii: rozbudowa zestawu do ablacji o zobrazowanie 3D
 • Ośrodka Rehabilitacji Dziennej: Cykloergometr/bieżnia, sala kinezyterapii, sala wypoczynkowa, kardiomonitor, aparat do EKG Holter, defibrylator.

 

सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
supertotobet giriş
deneme bonusu
zlibrary ai nude
casino siteleri
adana escort
deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
https://restbetgiris.co/ana/
deneme bonusu veren siteler
escort bayanlar
deneme bonusu veren siteler