„Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej

 

 

I. Opis celu głównego projektu – pobudzenie zmarginalizowanej przestrzeni wokół Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach dzięki nadaniu jej nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Przedmiotowy projekt zakłada rewitalizację terenów przyszpitalnych wokół obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. na potrzeby społeczne. Dzięki przebudowie okolicznych terenów zieleni, wyposażeniu ich w małą architekturę i infrastrukturę techniczną (w tym obiekt do obsługi terenu i rehabilitacji), mieszkańcy miasta Siedlce pozyskają nową przestrzeń do spędzania czasu wolnego, a także aktywności: edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz z zakresu ochrony zdrowia (w rezultacie projektu prowadzone będą wśród mieszkańców cykliczne działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizację akcji edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych). Przedsięwzięcie z jednej strony umożliwi poprawę atrakcyjności miasta poprzez zagospodarowanie i odnowę zdegradowanych terenów i  budynków, a z drugiej – umożliwi wdrożenie przez szpital nowych form rehabilitacji, w  tym hortiterapii (w szczególności dla dzieci i osób starszych)

Odpowiednie urządzenie ogrodu ma celu pobudzenie zmysłów osób niepełnosprawnych i przyczynić się do efektywnego procesu leczenia. Przebywanie w nim ma działać terapeutycznie, dawać poczucie spokoju i ładu osobom zmagającym się z napięciem i niepokojem, jakie wywołuje choroba czy niepełnosprawność. Spacer po ogrodzie i kontakt z roślinami odwraca uwagę od ciężkich wewnętrznych przeżyć na miły, przyjazny świat zewnętrzny, pozwalając chociaż na chwilę oderwać się od trudnej codzienności. Możliwość wykonywania prac ogrodniczych pozwala dodatkowo na aktywny odpoczynek i relaks, a nawet rehabilitację w naturalnym otoczeniu. Takie prace dają dodatkowo korzyści zdrowotne pacjentom, poprawiając zarówno ich fizyczną, jak i psychiczną kondycję. Efekty terapii odzwierciedlają się w lepszej koordynacji ruchowej i równowadze, obniżają stres i napięcia nerwowe. Według badań, możliwość oglądania przez okno sali szpitalnej przyjaznego środowiska przyspiesza proces rekonwalescencji pacjentów po operacjach chirurgicznych, trudnych zabiegach oraz zmniejsza ilość stosowanych środków przeciwbólowych.

Teren dzięki otwartemu dostępowi będzie również miejscem spacerów i odpoczynku dla mieszkańców Siedlec oraz odwiedzających pacjentów osób, a także stanie się okresowo miejscem realizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, co spowoduje wzrost jego atrakcyjności i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Działania termomodernizacyjne i proekologiczne (instalacja fotowoltaiczna, termomodernizacja budynku techniczno-magazynowego, urządzenie zieleni ograniczającej zanieczyszczenie powietrza i emisji hałasu) przyczynią się natomiast do zmniejszenia negatywnej emisji i poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie miasta Siedlce.

Przedmiotowy projekt wynika bezpośrednio z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Siedlce.

II. Krótki opis zadań

1. Zagospodarowanie terenu

Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie nowych elementów projektowanych. Celem uporządkowania terenu jest przygotowanie go pod realizację poprzez: przeprowadzenie zabiegów sanitarnych na istniejącym drzewostanie oraz usunięcie drzew i krzewów kolidujących z nową inwestycją, prace rozbiórkowe obiektów nieczynnych. Projekt zagospodarowania terenu zakłada wprowadzenie nowych obiektów oraz przyporządkowanie obszarom określonych funkcji, wyznaczonych na podstawie: potrzeb użytkowników obiektu, przeznaczenia otoczenia budynków, uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych oraz uwarunkowań przestrzennych danych fragmentów terenu.  Określono następujące funkcje terenów: rekreacja czynna, rekreacja bierna, ciągi komunikacyjne oraz zieleń ozdobna. Zaprojektowano następujące elementy: zieleń ozdobna w miejscach reprezentacyjnych obiektu - przed budynkami głównymi: nasadzenia drzew, krzewów i bylin, place wypoczynkowe, łąki kwietne, ogród hortiterapii wraz z budynkiem do hortiterapii i rehabilitacji wyposażony w odpowiedni sprzęt, place zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, stoły, pergole, altana, stojaki na rowery. Powstaną nowe miejsca parkingowe. Przewidziano wymianę części nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych. Wymieniona będzie część starego oświetlenia i dodane będą nowe oprawy. Część nowo projektowanych obiektów wymaga wprowadzenia monitoringu. Na całym terenie wprowadzone będą też nowe, ujednolicone tablice informacyjne.

2. Przebudowa i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego (do obsługi terenu, rehabilitacji i hortiterapii)

Jednokondygnacyjny budynek gospodarczy (obecnie nieużytkowany) po przeprowadzeniu prac budowlanych stanowić będzie zaplecze dla ogrodu hortiterapii oraz na nowo zagospodarowanego terenu przyszpitalnego. Pomieszczenie ogrodu zimowego pełnić będzie funkcje wypoczynkowo-terapeutyczną dla pacjentów zakładu. Prowadzone będą zajęcia w zakresie terapii wykorzystującej rośliny. Pacjenci uczestniczyć będą w uprawie i pielęgnowaniu roślin. Przestrzeń będzie podzielona za pomocą zieleni na strefy. W ogrodzie zimowym przebywać będzie w celach terapeutycznych max. 15 osób (pacjenci i opiekunowie). Ogród zimowy doświetlony będzie z wszystkich stron przez przeszklone ściany fasadowe. Budynek będzie również służył zajęciom terapeutycznym dzięki doposażeniu w odpowiedni sprzęt.

3. Ogrodzenie terenu

Całość terenu, celem zabezpieczenia przed wandalizmem oraz przebywaniem w tym miejscu osób nieuprawnionych (nocą) zostanie ogrodzona. Koszt ten, zgodnie z wymogami konkursu stanowi wydatek niekwalifikowany.

4. Przebudowa sieci wodociągowej

Przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem terenu przebudowana zostanie sieć wodociągowa w obrębie terenu i budynków objętych projektem. Wykonanie tych prac w tym momencie zabezpieczy zrewitalizowany teren przed ponowną degradacją, które spowodowałyby rozkopy na potrzeby późniejszej przebudowy sieci.

5. Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej

Przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonana będzie modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej, tak by w skutek obfitych opadów teren nie był nadmiernie zalewany, a przez to degradowany.

6. Termomodernizacja istniejącego budynku administracyjno-technicznego

W celu pełnej poprawy estetyki przyszpitalnego terenu, zaplanowano również termomodernizację istniejącego budynku techniczno-magazynowego. Prace te będą obejmować wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachu, wymianę okien, ocieplenie ścian nadziemia, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji PV. Termomodernizacja stanowić będzie również pierwszy etap modernizacji byłego budynku kotłowni do potrzeb usług ochrony zdrowia

 

Szacunkowy całkowity koszt zadania                                                                                   8 132 745,33 brutto

adana escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
https://restbetgiris.co/ana/
escort bayanlar
anadolu yakası escort pendik escort maltepe escort ümraniye escort bayanlar
deneme bonusu
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
zlibrary
ai nude
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
supertotobet giriş
hazbet