Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Komu dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • uprawnionym organom i podmiotom.


Formy udostępniania:

  • wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.,
  • wyciąg, odpis, kopia, wydruk
  • oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych a także gdy zwłoka w wydaniu mogłaby spodowdować zagrożenie życia lub zdrowia pacjent;
  • na informatycznym nośniku danych


W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek w Punkcie Informacyjnym dla Pacjenta (hol główny Szpitala) lub pobrać ze strony (formularz poniżej).


Istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą, e-mailem na adres: informacja@szpital.siedlce.pl lub faxem: (25) 64 03 224

Punkt Informacyjny czynny:

Poniedziałek: 07:30 - 17:00
Wtorek- 07:30 - 15:00
Środa - 07:30 - 15:00
Czwartek- 07:30 - 17:00
Piatek - 07:30 - 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 64 03 585

Termin realizacji wniosku:

  • w trybie planowym : 4-7 dni od daty złożenia wniosku
  • w trybie pilnym - na bieżąco bezwłocznie

Dokumentację medyczną (kopia, wyciąg, odpis, wydruk, płyta CD) wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty.

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową na koszt wnioskodawcy.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem.

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

_______________________
Podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Dz.U. 2009r. Nr 52 poz.417 z późn. zm.