Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Komu dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • uprawnionym organom i podmiotom.


Formy udostępniania:

  • wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.(możliwość sporządzenia notatek lub zdjęć),
  • wyciąg, odpis, kopia, wydruk
  • oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych a także gdy zwłoka w wydaniu mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjent;
  • na informatycznym nośniku danych


Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta jest złożony wniosek (pisemny lub ustny) w Punkcie Informacyjnym dla Pacjenta (hol główny Szpitala). Istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą, e-mailem na adres: informacja@szpital.siedlce.pl lub faxem: (25) 64 03 224. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać poniżej.

Punkt Informacyjny czynny:

Poniedziałek: 07:30 - 17:00
Wtorek- 07:30 - 15:00
Środa - 07:30 - 15:00
Czwartek- 07:30 - 17:00
Piatek - 07:30 - 15:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 64 03 585

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

Dokumentację medyczną (kopia, wyciąg, odpis, wydruk, płyta CD) wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty.

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem.

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

_______________________
Podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Dz.U. 2009r. Nr 52 poz.417 z późn. zm.