Lokalizacja: odrębny budynek 

Kierownik zakładu:
Ewa Witkowska

Dane teleadresowe:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Rudka
Aleja Teodora Dunina 1 B
05 – 320 Mrozy
Tel. 25 757 41 70 wew. 518 , 25 757 43 43 wew. 518 (w godz. 7.00-14.30)
Kom. 506 799 022     (w godz. 7.00-14.30)
e-mail: rudkazol@szpital.siedlce.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Dyżurka pielęgniarska parter – 25 757 40 42 wew. 512
Dyżurka pielęgniarska 1 piętro - 25 757 40 42 wew. 520
Gabinet psychologa - 25 757 40 42 wew. 526
Gabinet fizjoterapii – 25 757 40 42 wew. 530

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Rudce usytułowany jest w malowniczym rezerwacie przyrody. Nowoczesny, dwu piętrowy budynek zaprojektowany został dla potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone tu rozwiązania architektoniczne sprawiają, że pacjenci korzystający z usług ZOL nie mają trudności z przemieszczaniem się. W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne, które obejmują pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, oraz zapewniane są im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno - rekreacyjnych. Zapewniamy pacjentom posługę duszpasterską: raz w tygodniu odprawiana jest Msza Św. i wizyta kapłana. Tradycją naszego  ZOL-u stały się wizyty dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i organizacji społecznych, występy zespołów artystycznych, corocznie organizowane uroczystości religijnych i patriotycznych np.: śniadanie Wielkanocne, Wigilia z udziałem rodzin i wspólnym śpiewaniem kolęd, spotkanie z Mikołajem, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości i inne.

Zasady pobytu w ZOL współfinansowanego przez NFZ

Decyzję o przyjęciu podopiecznego do ZOL wydaje Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na podstawie złożonego wniosku, wraz z kompletem dokumentów po ich zaopiniowaniu przez lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przyjmowane są osoby dorosłe, które w dniu przyjęcia w ocenie skali Barthel otrzymały 40 punktów lub mniej. Przeciwwskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Pobyt w zakładzie jest odpłatny w wysokości 70% dochodu pacjenta, który jest przeznaczany na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, w którym przebywa pacjent.

Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką osób oczekujących.

Wykaz dokumentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce

  1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
  2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,
  3. Zaświadczenie lekarskie,
  4. Wywiad pielęgniarski,
  5. Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL,
  6. Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rudce,
  7. Kopię dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego, renty albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego,
  8. Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.