Lokalizacja: odrębny budynek 

Kontakt telefoniczny:

Gabinet kierownika - (25) 75 74 042 wew. 518
Gabinet lekarski - (25) 75 74 042 wew. 516
Dyżurka pielęgniarska parter - (25) 75 74 042 wew. 512
Dyżurka pielęgniarska 1 piętro - (25) 75 74 042 wew. 520
Psycholog - (25) 75 74 042 wew. 526
Kontakt e-mail: zol@szpital.siedlce.pl

Kierownik zakładu:
Katarzyna Zawadzka

Z-ca kierownika zakładu:
Elżbieta Wróbel

Zespół terapeutyczny tworzy:

 • lekarz specjalista neurolog
 • 12 pielęgniarek,
 • 16 opiekunek,
 • 4 fizjoterapeutów
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy,
 • logopeda


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno- rekreacyjnych.

Celem Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Podstawowy pakiet świadczeń realizowany w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym obejmuje w szczególności:

 • świadczenia lekarskiego;
 • świadczenia pielęgniarskie;
 • ogólną rehabilitację w podstawowym zakresie mającą na celu zmniejszenie skutków unieruchomienia oraz usprawnienie ruchowe;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;
 • zapewnienie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza zakładu;
 • zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta do szpitala albo na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
 • opiekę duszpasterską.

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego jest:

 • wniosek– z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca;
 • skierowanie – wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych;
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
 • karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL (ocena wg zmodyfikowanej skali Barthel), która powinna być podpisana przez pielęgniarkę i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.